De Medezeggenschapsraad  MRDe medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Voor de MR is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over zaken die op school spelen en wat leeft onder ouders en kinderen. Het is slechts een kleine stap van op het schoolplein praten over problemen naar het sturen van een mailtje naar de MR op mr.lucebertschool@isobscholen.nl, maar het verschil kan enorm zijn!

Bevoegdheden
In de MR worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
- het schoolplan, met daarin de onderwijskundige doelstellingen van de school;
- het reilen en zeilen in de klassen;
- aanstelling / vervanging van personeel en samenstelling van de formatie;
- scholing van het team;
- gebruikte onderwijsmethodes;
- ontwikkelingen in het bestuur van de school.
Dit zijn onderwerpen waarover de MR instemmings- of adviesbevoegdheden heeft.

Samenstelling
De MR van de Lucebertschool bestaat uit vier leden. De personeelsgeleding bestaat uit:
- Juf Miranda Woesik, lid, leerkracht
- Juf Yvonne van Nieuwland , lid, leerkracht
De oudergeleding bestaat uit:
- Gert Blaauwendraat, voorzitter, ouder van Emke en Ties
- Linda Hoetjes, secretaris, ouder van Dana en Pascal
Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van drie jaar. Na de zittingsperiode kunnen leden zich voor een volgende termijn beschikbaar stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn, vinden er verkiezingen plaats.

Vergaderingen
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Data worden aangekondigd in de kalender en in de Loet. U bent van harte uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Als er zaken zijn die u graag op de agenda wilt zetten, laat het alstublieft weten aan één van de leden! Een week voor de MR-vergadering wordt de agenda op deze pagina gepubliceerd. Tevens vindt u op deze pagina de agenda’s van voorgaande MR-vergaderingen en het MR-jaarverslag, een samenvatting van de activiteiten van de MR van afgelopen schooljaar. De notulen van de vergaderingen zijn na goedkeuring in te zien bij de administratie van de school.

GMR
Voor algemene beleidszaken die alle ISOB-scholen aangaan, is een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Hier wordt op dezelfde wijze advies gegeven en ingestemd. De ISOB scholen zijn per regio vertegenwoordigd in de GMR middels een ouder of leerkracht. Op dit moment is er vanuit onze regio geen GMR lid aanwezig.

Jaarplanning MR 2020-2021


Agenda's MR 2020-2021


Jaarverslag MR 2019-2020


Even voorstellen, ouders in de MR